Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Radio Dechovka s. r.o. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Radio Dechovka s.r.o. se sídlem Raisova 1262, 250 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261065, IČ: 05274940 (dále také jen „Radio Dechovka“). Kontaktní údaje správce naleznete na konci této stránky.

Radio Dechovka postupuje při zpracování osobních údajů v souladu Nařízením (EU) č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Radio Dechovka s.r.o.

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti Radio Dechovka.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše společnost nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k legitimním účelům připuštěným právním řádem, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Není-li v podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány, pokud se jedná o registrační údaje:

· k plnění uzavřené smlouvy

pokud se jedná jak o tyto, tak ostatní údaje, pak vzhledem k jejich charakteru také:

· k ochraně našich práv či práv třetích osob (pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

· statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)

· měření návštěvnosti našich stránek

· zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji

· zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném standardu

· pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)

· v přiměřeném rozsahu k remarketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení.

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech.

Jaký je tzv. právní základ zpracování?

Ve smyslu Nařízení musíme vždy identifikovat tzv. právní základ zpracování. Tím je buď

· plnění smlouvy (u služeb s registrací), nebo

· tzv. oprávněný zájem naší společnosti daný zájmem na plnění výše uvedených ostatních účelů.

Pokud budeme údaje zpracovávat ke splnění našich povinností podle Nařízení a vedení účetní evidence, bude právním základem zpracování

· plnění zákonné povinnosti

Jaké údaje zpracováváme a jak dlouho?

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně Vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat:

· jméno a příjmení

· e-mail

· věk

· pohlaví

· přezdívku

· použité heslo (které je zabezpečeno uložením ve formátu hash).

Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby.

V souvislosti s využíváním našich služeb o Vás můžeme dále shromažďovat určité další informace, například

· název poskytovatele internetových služeb

· adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, resp. činíte úkony v jejich rámci (např. zadání diskuzních příspěvků)

· datum a čas přístupu k těmto službám

· základní geografickou lokaci Vašeho poskytovatele internetových služeb apod.

Veškerá data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané Radiem Dechovka na základě souhlasu uživatele jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše společnost však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Toto následné zpracování obvykle trvá po dobu cca 4 let.

Vždy si prosím také podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde mohou být uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Údaje pro účely vedení účetní evidence ukládáme obvykle 10 let po skončení roku, v němž jsme je získali, resp. v němž došlo k dané účetní operaci.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (I) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (II) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (III) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (IV) obvyklých postupů na trhu a (V) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Radio Dechovka může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Radio Dechovka zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro Radio Dechovka (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, rozesílání e-mailů), provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných Radiem Dechovka, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Radia Dechovka. Osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Radia Dechovka.

Na vyžádání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy v zákonem stanovených případech. Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat.

Služby třetích stran na webových stránkách

Webové stránky Radia Dechovka umožňují funkci sdílení obsahu na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Radio Dechovka. Radio Dechovka nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany těchto služeb a aplikací. Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete Radiu Dechovka dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V rámci facebookových profilů naší společnosti o Vás můžeme získávat určité informace, např. pokud reagujete na obsah námi na tyto profily umístěný. Tyto informace obvykle nijak dále nevyužíváme nad rámec toho, za jakým účelem jste nám tyto informace poskytli či nás kontaktovali. Pro podrobnosti o ochraně osobních údajů v rámci služby Facebook prosím konzultujte podmínky těchto služeb na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Obchodní sdělení

Upozorňujeme, že údaje námi získané v souvislosti s Vaší registrací o Vašem jménu, příjmení a adrese (vč. elektronické) mohou být využívány za účelem nabízení obchodu a služeb Radia Dechovka, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává Radio Dechovka možnost zasílání obchodních sdělení Radia Dechovka (newsletterů a obchodních nabídek dané služby) elektronickými prostředky na tyto adresy, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak a to až doby, kdy s takovým užitím vyslovíte nesouhlas. Pro vyslovení nesouhlasu je možné využít níže uvedené kontaktní údaje.

Údaje o tom, jak jsme získali možnost zpracovávat Vaše údaje pro zasílání výše uvedených sdělení, texty zaslaných sdělení a údaje o tom, kdy jste s tím vyslovili nesouhlas či souhlas odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu poté, kdy budete z databáze pro zasílání obchodních sdělení vyřazeni a to za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám obchodní sdělení zasílali.

Poučení o zpracování osobních údajů

Webové stránky Radia Dechovka také používají cookies a jiné síťové identifikátory.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů účastníka je

· pořádání soutěže

· V této souvislosti budou údaje dále používány k

· evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů Radia Dechovka

· pro statistické účely

· další rozvoj služeb Radia Dechovka souvisejících s pořádanými soutěžemi

· k vymáhání pohledávek

· k ochraně práv Radia Dechovka a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností.

Údaje (zejména získané z komunikace s účastníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem

· IT bezpečnosti Radia Dechovka

Základní identifikační údaje účastníků a případně údaje o jejich účasti v soutěži budou používány pro účely

· přímého marketingu (tedy pro zasílání nabídek na další obdobné produkty a služby Radia Dechovka e-mailem, telefonem či poštou)

Dále budou osobní údaje účastníka užívány Radiem Dechovka za účelem

· plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

O výhercích soutěže a účastnících, jimž bylo v rámci soutěže voláno, může být přiměřeně referováno v médiích či v rámci propagace Radia Dechovka.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání použijte rozhraní Vámi užívané služby, případně nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování osobních údajů účastníků je

· nezbytnost plnění smlouvy o účasti v soutěži – zajištění účasti účastníka v soutěži

· oprávněné zájmy Radia Dechovka (dané zejména zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejích práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, zpracováním pro statistické účely, další rozvoj služeb Radia Dechovka, propagace a zájmem na přímém marketingu) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na přípravě příslušné soutěže) a

· plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů účastníka oprávněný zájem Radia Dechovka (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj služeb Radia Dechovka a ochranu práv Radia Dechovka a třetích osob, přímý marketing či zpřístupňování zpravodajství o soutěži), má účastník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude Radio Dechovka takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy účastníka nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může účastník vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V emailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Radio Dechovka nemělo údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv) je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který ve zprávě bude obvykle za tímto účelem připojen. Při telefonickém kontaktu prosím sdělte tuto informaci operátorovi. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Radio Dechovka takové údaje i nadále zpracovávalo.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Radio Dechovka bude ukládat přehled o účastnících soutěže po dobu nejvýše cca 3 let po termínu skončení soutěže. Údaje o výhercích a poskytnutých výhrách budou zpracovávány po dobu cca 10 let, neboť tvoří podklady pro účetnictví. Pokud budou údaje o účastnících zpracovávány v rámci zpravodajství o soutěži či záznamů vysílání, nebude doba jejich zveřejňování omezena. Kontaktní údaje účastníků pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek na účast na dalších soutěžích) bude Radio Dechovka zpracovávat po dobu, než účastník vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude Radio Dechovka zpracovávat základní údaje o tom, proč účastníkovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání. Pro zpracování údajů pro ostatní účely vychází Radio Dechovka při určení doby zpracování z těchto hledisek (I) délky promlčecí doby, (II) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (III) obvyklých postupů na trhu, (IV) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (V) případných doporučení dozorových orgánů.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Radio Dechovka bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude Radio Dechovka zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany účastníka je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude účast v soutěži umožněna a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

Radio Dechovka dále může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem účastníka. Radio Dechovka zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných Radiem Dechovka, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Pokud je soutěž spolupořádána společně s jinou osobou, mohou být osobní údaje poskytnuty také této další osobě (zejména údaje o výhercích).

Cookies v rámci služeb Radia Dechovka

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a jsou v něm ukládána a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat Vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a: k uložení osobních nastavení nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

K čemu můžeme cookies používat?

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si můžeme otestovat parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehrávače videa.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html

Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit k zabezpečení naší sítě a prevenci útokům na ni.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení, které zároveň mohou sloužit k omezení vícenásobné registrace.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. 

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies obvykle nedokáží číst ani zapisovat. V některých případech ale jsou výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Jiné cookies zase slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (remarketing). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data z remarketingu používáme jak my, tak reklamní systémy k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení jak v rámci našich stránek, tak v rámci stránek jiných provozovatelů. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek.

V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě vaší geografické lokace.

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde
Z používání určitých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách nebo na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Nastavení správy cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome
Edge
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
U prohlížečů Chrome a Mozilla Firefox můžete pro správu cookies využít také kombinaci tlačítek „[Ctrl + Shift + Delete]“.

Poučení o Vašich zákonných právech podle Nařízení:

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 Nařízení),

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají a

1. které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo

2. které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (I) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (II) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Radio Dechovka s.r.o., pokud se jedná o osobní údaje osob, které jsou zpracovávány pro novinářské účely, tedy pro účely výkonu svobody projevu a informací v rámci přípravy a publikace zpravodajství a reportáží (či článků, videozpravodajství a fotografií) zveřejněných v Radiu Dechovka s.r.o. Poučení je připraveno na základě Nařízení (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), se zohledněním (I) právní úpravy práva na svobodu projevu a informací podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod podle čl. 11 Listiny základních práv Evropské Unie a (II) právní úpravy v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), který obsahuje úpravu výjimek pro svobodu projevu v § 17 až 23.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Radio Dechovka s.r.o., IČ: 05274940, se sídlem Raisova 1262, 250 82  Úvaly, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261065 (dále také jen „Radio Dechovka“).

Radio Dechovka je provozovatelem těchto médií:

1. Rozhlasová stanice Radio Dechovka

2. Internetový server www.radiodechovka.cz

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v tomto materiálu dále nazývané také „subjekt údajů“ či „dotčená osoba“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme od našich zdrojů, z veřejně dostupných informací, od tiskových a foto agentur, z jiných médií, a také přímo od Vás.

Osobní údaje fyzických osob, které budou uvedeny ve zpravodajství v médiích společnosti Radio Dechovka či budou zpracovávány v rámci přípravy takových příspěvků, zahrnují celou řadu různorodých informací týkajících se dotčených osob, jejichž rozsah bude dán rozsahem zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Ne všechny informace, které o činnosti dotčených osob získáme, budeme však publikovat. Některé informace budeme potřebovat získat i pro to, abychom se mohli bránit v případném soudnímu sporu.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům; v případě novinářské činnosti se však jedná vždy o vedlejší účely nedílně spojené s výkonem práva na svobodu projevu. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování, případně na vnitrostátním právním základě. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje zpracovávané v souvislosti s výše uvedenými účely ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování je § 17 odst. 1 Zákona, podle něhož lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne také k tomu, jestli zpracování zahrnuje osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo čl. 10 Nařízení.

Pokud budeme zpracovávat údaje pro účel plnění povinností podle Nařízení, pak je právním základem zpracování plnění právní povinnosti. Ačkoliv to v případě zpracování pro novinářské účely není obvyklé, může být právním základem zpracování v některých případech i souhlas subjektu údajů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení. Pro účely novinářské činnosti obsahuje Zákon odchylnou úpravu v § 22.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro novinářské účely lze vznést námitku jen proti konkrétnímu zpřístupnění nebo uveřejnění osobních údajů. Námitku tedy nelze vznést proti zpracování údajů v rámci přípravné fáze před publikací údajů, ledaže by v rámci této přípravy již byly údaje zpřístupňovány jiným osobám. To ovšem neznamená, že pokud byste nesouhlasili s tím, jak jsou o Vás reportáž či článek připravovány, nemůžete se nijak ohradit. Naše společnost má i v takovém případě zájem na řádném a etickém provádění své činnosti.

Pokud budou Vaše osobní údaje v konkrétním případě zpřístupňovány třetí osobě nebo zveřejňovány, můžete vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě prosím uveďte konkrétní důvody nasvědčující, že ve Vašem případě převažuje oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod nad veřejným zájmem na svobodě projevu. Pokud budeme mít má za to, že bylo osvědčeno, že Váš zájem převažuje, zveřejňování daných informací ukončíme a budeme Vás o tom informovat.

V našich médiích zveřejněné psané texty a fotografie (bez ohledu na to, zda jsou dále šířeny či nikoliv) archivujeme obvykle bez časového omezení. U záznamu rozhlasového vysílání je doba archivace z kapacitních důvodů omezena.

Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (I) délky promlčecí doby, (II) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (III) obvyklých postupů na trhu, (IV) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (V) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Přesnost u zveřejněných údajů posuzujeme vždy z pohledu informací aktuálních v době, kdy ke zveřejnění údajů z naší strany došlo. To však neznamená, že v případě potřeby informovat o změnách nezveřejníme o dané záležitosti potřebnou aktualizaci, např. nový článek či nedoplníme původní informaci. To, zda je nutné takto postupovat, vždy prověříme i z hlediska informační hodnoty dodatečné informace pro čtenáře a práv dotčeného subjektu. Již jednou odvysílané příspěvky v rozhlasovém vysílání samozřejmě nelze změnit. Údaje již jednou zveřejněné, jsou vždy „svědky času“, jejich přesnost je tedy třeba posuzovat z pohledu informací, jež byly k dispozici v době, kdy byly texty či příspěvky zveřejněny. Případný další vývoj popisované události je obvykle popsán v navazujících článcích. Proto často nebude třeba původní články upravovat.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému. Zveřejněné údaje či údaje určené ke zveřejnění, případně včetně informací, které byly původně zveřejňovány, ale již nejsou přístupné veřejnosti, ukládáme v našich redakčních systémech, byť ne všechny provedené změny jsou ukládány po dlouhou dobu. Podkladové informace si obvykle ukládá každý novinář vhodným způsobem. Výjimku tvoří námi pořízené fotografie a videozáznamy, které ukládáme do redakčního systému (spolu s popiskem, čeho se zobrazená fotografie týká). Ke zpracování pro novinářské účely obvykle nevyužíváme zpracovatelů, nicméně některé zpravodajské příspěvky, reportáže či články mohou připravovat žurnalisté „na volné noze“ (stejné platí pro fotografy, kameramany a ostatní profese).

Radio Dechovka bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech. Následně budou tyto informace (resp. vybraná část z nich) uveřejněny v příslušném médiu a takto uveřejněné informace archivovány v odbavovacím systému rozhlasového vysílání a systému internetových stránek. Podkladové informace však budou někdy dále ponechány v archivu autora.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává (samozřejmě v rámci sítě internet může mít přístup ke zveřejněným informacím každý uživatel internetu). Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali důvěryhodného smluvního partnera, přičemž bychom se při předávání údajů spoléhali primárně na tzv. standardní smluvní doložky.

Fyzická osoba má podle Nařízení právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení. Toto právo však nenáleží, pokud se jedná o osobní údaje, které jsou zpracovávány pouze pro novinářské účely a dosud nebyly uveřejněny. V případě uveřejněných informací je možné toto právo vyloučit v odůvodněných případech, zejména pokud by jinak došlo k ohrožení nebo zmaření oprávněného účelu zpracování osobních údajů nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (§ 19 Zákona). Právem získat kopii údajů také nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. U zveřejněných informací doporučujeme k získání informací využít vyhledávací formuláře na našich zpravodajských stránkách či v rámci specializovaných služeb. Upozorňujeme, že poskytnutím informací může být také omezeno právem na ochranu novinářského zdroje.

b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení. Podle § 20 odst. 1 Zákona se však v tomto případě taktéž postupuje podle zvláštních zákonů, jako je § 82 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů a § 35 a násl. zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení. Podle § 20 odst. 2 Zákona však toto právo přísluší v případě zpracování údajů pro novinářské účely pouze tehdy, pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů tyto údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. I v těchto případech se právo na omezení zpracování nepoužije tehdy, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

(I) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

(II) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení. Zde však upozorňujeme na to, že (I) takovým předáním nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, např. autorská práva apod. a (II) u zpracování pro novinářské účely se obvykle nebude jednat o tento případ,

f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení s odchylkami podle § 22 Zákona.

Upozorňujeme také, že podle § 23 Zákona jsou možné v odůvodněných případech další výjimky z výše uvedených pravidel.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu vedle výše uvedených důvodů zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (I) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (II) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Radio Dechovka zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

a) Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.

b) Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (např. Vašich rodinných příslušníků), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.

c) Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.

d) Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.

e) Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem Radia Dechovka. Jedná se pravděpodobně o povrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.

f) Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve. Kontakty na naši společnost naleznete níže.

g) Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

h) Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Práva jiných osob

Upozorňujeme, že výkonem Vašich práv, zejména práva získat kopii osobních údajů či práva přenositelnosti nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Proto se budeme snažit upravit Vám předávané údaje tak, aby tato práva nebyla dotčena. Přesto však prosím vždy zvažte, jak a zda můžete předané údaje dále použít. Mějte také na paměti, že např. v rámci práva na přístup můžete získat informace chráněné např. autorským zákonem a jejich další použití by mohlo být proto omezeno.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

Radio Dechovka s.r.o.
Raisova 1262
250 82  Úvaly

e-mail: studio@radiodechovka.cz
tel.č. : 311 280 280